Wszystkie informacje na temat założenia lombardu zgodnie z nowelizacją ustawy.

Lombard Soprano to miejsce gdzie bez wychodzenia z domu zastawisz lub sprzedaż przedmioty.

Wszystkie informacje na temat założenia lombardu zgodnie z nowelizacją ustawy.

Znajdziemy tutaj wyjaśnienie co to jest lombard oraz jakie są wymogi prawne założenia działalności lombardowej. Zapewne każdy znajdzie tu ciekawe i przydatne informacje. Zachęcam do zapoznania się z artykułem na temat zakładania lombardu zgodnie z nowymi przepisami. Znajdziemy tu wyjaśnienie jakie zmiany zaszły w prowadzeniu lombardu po nowelizacji ustawy. Polecam.

Jak otworzyć  lombard zgodnie z nowelizacją ustawy?

Najpierw  wyjaśnienie co, to jest dokładnie  lombard. A więc lombard to instytucja, która udziela pożyczek pod zastaw. Pożyczki oferowane przez lombardy udzielane są pod zastaw przedmiotów ruchomych takich jak na przykład: telefony komórkowe, złoto, srebro, diamenty, sprzętu RTV i AGD, biżuteria, obrazy, zegarki, instrumenty, tablety, konsole, komputery, lustra, lampy, meble, kinkiety, książki, galanteria skórzana, urządzenia gastronomiczne, sprzęt budowlany, pojazdy itp., a także pod zastaw papierów wartościowych, a nawet praw do programów komputerowych i aplikacji, skryptów, biznesów internetowych, praw do grafiki i sklepów internetowych. Zastawić praktycznie można każdą rzecz, która ma tylko wartość. Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez lombardy zazwyczaj jest bardzo wysokie niż oprocentowanie pożyczek i kredytów w bankach tradycyjnych. Tego typu pożyczki są często udzielane osobom, które nie mają zdolności kredytowej. Klienci nie są weryfikowanie w licznych bazach informacji kredytowej  i rejestrach dłużników. Dlatego wzięcie pożyczki w lombardzie pod zastaw ruchomości jest nierzadko jedynym rozwiązaniem zaciągnięcia pożyczki i wyjścia z trudnej sytuacji finansowej wielu osób. Pożyczka jest udzielana na podstawie umowy lombardowej.

Co to jest umowa lombardowa?

Umowa lombardowa  jest oparta na przepisach Kodeksu cywilnego i występujących w nich zasad swobodnego zawierania umów. Nie jest ona dokładnie nazwana. Troszkę jest podobna do umowy pożyczki, jednakże różni się od niej tym, że zwrot pożyczki jest zabezpieczony w formie zastawu, który w przypadku braku spłaty pożyczki staje się własnością pożyczkodawcy, czyli w tym przypadku lombardu. Umowa lombardowa składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza część tejże umowy zawiera warunki, na których pożyczka jest udzielona. W tej części powinna być określona kwota pożyczki, termin spłaty, oprocentowanie, a także kwota ewentualnego  odstępnego.

Druga część umowy natomiast zawiera sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przeważnie jest to pozostawienie pożyczkodawcy przedmiotu zastawu z zastrzeżeniem także możliwości sprzedaży rzeczy ruchomej, jeśli pożyczka nie zostanie spłacona w terminie. Wraz ze spłatą pożyczki przez pożyczkobiorcę lombard otrzymuje pokrycie długu, a uzyskaną nadwyżkę w postaci prowizji powinien zwrócić klientowi zastawiającemu przedmiot. Ważne jest to, że pożyczkobiorca z chwilą podpisania umowy lombardowej i otrzymania kwoty pożyczki przenosi na lombard jedynie posiadanie rzeczy będącej przedmiotem zastawu. Jednakże w przypadku niewywiązania się z umowy przed pożyczkobiorcę, czyli klienta lombardu, lombard nabywa uprawnienia do sprzedaży przedmiotu zastawu.

Jak założyć działalność lombardową?

Podmiot, który chce otworzyć lombard, musi posiadać zaplecze finansowe. Chodzi  w tym przypadku o środki pieniężne i rezerwy kapitałowe, które będą przekazywane osobom potrzebującym  w zamian za przyjmowanie pod zastaw rzeczy ruchomych. Konieczne też jest zabezpieczenie kanału dystrybucji, gdzie będzie możliwe zbywanie przedmiotów, jak upłynie termin na spłatę pożyczki.

W praktyce występują także umowy lombardowe, które są oparte na sprzedaży rzeczy. Umowa taka polega na tym, że klient który, chce pożyczyć pieniądze, przenosi na lombard własność swojej rzeczy, przy czym może on odstąpić od takiej umowy, jeśli zapłaci odstępne.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2016 roku wprowadziła liczne zaostrzenia  dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie lombardu. Zmiany te są wynikiem znowelizowania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.  Zatem lombardy, które będą udzielać kredytu konsumenckiego, będą uznane za instytucje pożyczkowe. Za kredyt konsumencki uważa się także zawarcie umowy pożyczki pod zastaw. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie , instytucje pożyczkowe mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Spółka musi posiadać kapitał zakładowy w wysokości minimum 200 000 zł, przy czym kapitał ten może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym. Ustawodawca postanowił, że środki na pokrycie kapitału zakładowego nie mogą pochodzić  z pożyczki, kredytu, emisji obligacji ani z innych nieudokumentowanych źródeł.

Umowa sprzedaży z prawem odkupu nie jest uznana  za pożyczkę w myśl ustawy o kredycie konsumenckim, dlatego jej zawarcie nie wymaga spełnienia wyżej wymienionych warunków.

Nowelizacja ustawy ma na celu zwiększenie ochrony konsumentów, którzy korzystają z usług finansowych  firm udzielających kredytów konsumenckich, które nie zostały objęte obowiązkiem otrzymania zezwolenia Komisji Nadzoru finansowego na prowadzenie takiego typu działalności. Chodzi tutaj właśnie także o lombardy.

Kwestia prowadzenia lombardu w naszym kraju do tej pory nie została szczegółowo uregulowana. W tych kwestiach zastosowanie mają, tak jak już pisano wcześniej wyłącznie ogólne przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące instytucji pożyczki, a także zastawu na rzeczach ruchomych. Dlatego tego typu rodzaj działalności gospodarczej nie można zaliczyć do działalności reglamentowanej, co oznacza, że od przedsiębiorcy nie wymaga się uzyskiwania żadnych koncesji, zezwoleń ani też wpisu do rejestru. Niemniej jednak prowadzenie lombardu wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej więc jak każda działalność, podlega rejestracji.

Członkiem zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej lub prokurentem instytucji finansowej może być tylko osoba, która nie była skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi  i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, lub też za przestępstwa skarbowe.

Co, ważne należy pamiętać, że przypadku zawierania umów pożyczek pod zastaw działalność lombardowa  powinna działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna. Oznacza to, że taka działalność  powinna być zarejestrowana w KRS.

Do tej pory, mimo że istniał obowiązek przekształcenia działalności, nie było przewidzianych kar dla tych przedsiębiorców, którzy nie dokonali wymaganego przekształcenia.  Jednakże zgodnie z nową ustawą z dnia 11 kwietnia 2016 roku weszły w życie przepisy karne, w myśl których przedsiębiorca, który będzie prowadził swój lombard w innej formie niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, będzie podlegał grzywnie do 500 000 zł, a także karze pozbawienia wolności do 2 lat.

 

Zarejestrowanie działalności lombardowej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jak już wcześniej wspomniano lombard jako instytucja pożyczkowa, która prowadzi działalność w formie spółki kapitałowej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, podlega rejestracji w KRS.

Do wniosku o wpis do KRS należy dołączyć:

– zaświadczenie od Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo skarbowe, które dotyczy członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej albo ich pisemne oświadczenia.

– zaświadczenie od Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa określone w art. 59a ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, które dotyczą prokurenta lub jego oświadczenie.

– oświadczenie, że spółka ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą w zakresie udzielania kredytów konsumenckich jako instytucja pożyczkowa.

Taki wniosek o rejestrację należy złożyć na urzędowym formularzu.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wniosku trzeba także dołączyć:

– umowę spółki,

– dokument o powołaniu członków organów spółki,

– oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,

– listę wspólników,

– imiona, nazwiska i adresy członków zarządu,

– nazwisko, imię lub firmę i siedzibę, a także adres jednego wspólnika.

W przypadku spółki akcyjnej do wniosku trzeba też dołączyć:

– statut spółki,

– dokument o powołaniu członków organów spółki,

– oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,

– adres jednego akcjonariusza- w przypadku jednoosobowej spółki akcyjnej.

Wniosek o rejestrację podlega opłacie sądowej wynoszącej 500 złotych 100 złotych za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Jaka jest maksymalna wysokość poza odsetkami kosztów kredytu konsumenckiego, w tym przypadku pożyczki pod zastaw?

Koszty kredytu to wszystkie opłaty, które konsument musi ponieść  w związku z umową o kredyt konsumencki, wyłączając odsetki. Efektem nowelizacji ustawy jest ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji ,a także odsetek w przypadku umowy o pożyczki i kredyty. Nowa ustawa wprowadziła maksymalną wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego  wynoszącą 25% całkowitej kwoty kredytu i 30% tej kwoty w stosunku rocznym. Dodatkowo poza odsetkowe koszty pożyczki w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty pożyczki.

Istotne jest, że koszty, które konsument uiści przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki, niezwłocznie powinny być zwrócone, w przypadku kiedy umowa nie została zawarta albo kwota kredytu czy pożyczki nie została wypłacona przez kredytodawcę w ustalonym terminie podanym na umowie.

Dodatkowo limit odsetek za opóźnienie spłaty, a także limit odsetek od odsetek wynosi sześciokrotność  wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Do tej pory limit ten wynosił 15%. Limit ten obejmuje także między innymi opłaty za prowadzenie czynności windykacyjnych. Limit kosztów pożyczki jest liczony od kwoty pierwszej udzielonej pożyczki, ale będzie obejmował wszystkie pozostałe pożyczki, które zostały udzielone w ciągu 120 dni.

Otwierając lombard, powinniśmy dobrze zastanowić się nad jego lokalizacją. Położenie bowiem ma bardzo istotne znaczenie. Zamożna dzielnica dużego miasta może okazać się nietrafionym położeniem. Lombard najlepiej otworzyć w pobliżu dużego skupiska ludzi mających przeciętne bądź niskie zarobki. Nie ma też odgórnie narzuconych kryteriów dotyczących warunków lokalowych. Biorąc jednak pod uwagę duże zagrożenie włamaniami, lokal powinien być dobrze zabezpieczony i mieć ochronę. Także osoby zatrudnione w lombardzie nie muszą posiadać specjalnych uprawnień.  Pracownik lombardu powinien mieć jednak zdolności kupieckie, a także znać podstawy rzeczoznawstwa, ponieważ do jego głównych zadań będzie należała wycena ruchomości, które będą przyjmowane w formie zastawów.

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments